Li Ka-Shing:  Learning from a long shot+

Li Ka-Shing: Learning from a long shot